سید مهدی موسوی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۸ مرد ۱۳۹۶
به بهانه روز خبرنگار

خبرنگارانی از جنس پیشرفت؛ ضرورتی انکارناپذیر برای پایش مسائل کشور

ما چه چیز می‌خواهیم جز کسی که با تکیه بر تعهد و تخصصش به رصد و پایش مسائل اساسی کشور بپردازد و یاری‎گر مدیران و مسئولان مملکت باشد و دغدغه‌مند نسبت به معیشت مردم و نگران حالِ بیمارِ اقتصاد مقاومتی؟