سید مهدی موسوی

مجموع امتیاز كل: 22
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 22 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۸ مرداد ۱۳۹۶
به بهانه روز خبرنگار

خبرنگارانی از جنس پیشرفت؛ ضرورتی انکارناپذیر برای پایش مسائل کشور

ما چه چیز می‌خواهیم جز کسی که با تکیه بر تعهد و تخصصش به رصد و پایش مسائل اساسی کشور بپردازد و یاری‎گر مدیران و مسئولان مملکت باشد و دغدغه‌مند نسبت به معیشت مردم و نگران حالِ بیمارِ اقتصاد مقاومتی؟