سید فواد نبوی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۶ آبان ۱۳۹۴

گازوییل ایرانی در راه بازارهای جهانی

صادرات گازوییل از مسیر بورس انرژی می تواند افزون بر ارز آوری مطلوب، ایران را به تعیین کننده قیمت منطقه ای این فرآورده بدل کند.