سید حسن هاشمی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۳ آذر ۱۳۹۵

توصیه رهبری در رابطه با طرح تحول سلامت

هاشمی، وزیر بهداشت: دو هفته قبل که خدمت مقام معظم رهبری بودم، ایشانتاکید کردند لازم است از طرح تحول نظام سلامت صیانت شود. آسیب به این طرح، تنها متوجه دولت نیست؛ آسیب به نظام و کشور است. مردم هم به ادامه‌ی این خدمات امیدوارند و این مسیر باید ادامه یابد.