سید جواد حسینی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۳ آذر ۱۳۹۲
مدیرعامل شرکت‌ دانش‌بنیان بسامد آزما:

دانشگاه‌ها متولی دانش هستند نه متولی فناوری

دانشگاه‌ها متولی دانش‌ هستند و نمی‌توانند متولی فناوری باشند. بسیاری از علومی که در دانشگاه‌ها تولید و تدریس می‌شود مانند علوم انسانی الزاماً منجر به فناوری نمی‌شود. صنعت هم نمی‌تواند متولی باشد چون صنعت استفاده‌کننده از فناوری برای کارهای اقتصادی است. در اینجا باید حلقه واسطی این تولی‌گری را به عهده بگیرد.