سید ابوتراب فاضل

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۴ آبا ۱۳۹۵

پزشکانی که سیاست‌گذاری می‌کنند

در روزهای اخیر کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بررسی لایحه دولت و پیشنهادات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در اقدامی منطقی به «یکپارچگی»، حوزه رفاه اجتماعی رأی داد. در اصل ٢٩ قانون اساسی و بند ۴٢ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه- ابلاغی مقام معظم رهبری -که یک سال بعد از سیاست‌های کلی بخش سلامت ابلاغ شده است، به‌صراحت‌ تأمین اجتماعی، شامل خدمات «بازنشستگی» و «درمان» تعریف شده است. قوانین اصلی و مادر کشور نظیر قوانین تأمین اجتماعی (١٣۵۴)، الزام (١٣۶٩)، کار (١٣۶٨) و ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (١٣٨٣) نیز بر یکپارچگی بیمه‌های درمان و بازنشستگی تأکید دارند.