سیدمحسن موسوی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۹ مهر ۱۳۹۴

تحلیل اجمالی آیین‌نامه خوراک گاز پتروشیمی‌ها

آنچه از یک آیین نامه به‌طور معمول مورد انتظار است روایی هدفمندی آن است، به‌طوری‌که بتواند پاسخ تمامی سوالات و ابهاماتی را که درآینده نزدیک می‌تواند ایجاد کند، مرتفع کند. آیین‌نامه اخیر خوراک گاز پتروشیمی‌ها را می‌توان غیر آیین‌نامه‌ای‌ترین آیین‌نامه چند سال اخیر هیأت وزیران دانست به‌طوری‌که نه‌تنها پاسخی به سوالات موجود درخصوص وضعیت پتروشیمی‌های کشور نداده است بلکه ابهاماتی را نیز در مورد توجه به مزایای نسبی در ادبیات اقتصاد کشور ایجاد کرده است.