زهرا ساختمانیان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۴ آبا ۱۳۹۴

روزهای پاییزی ۱۳ طرح کلان علمی/ وقتی فناوری بومی بی‌مشتری می‌شود

ادامه فعالیت ۱۳ طرح کلان ملی همچنان در هاله ای از ابهام است تا شاید دستگاه متقاضی پیدا شده و بخشی از هزینه های اجرای آنها را پرداخت کند و این طرح ها به حیات علمی خود ادامه دهند.