زهرا تالانی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۶ مهر ۱۳۹۴

یک جمعیت شناس: تعداد پسران مجرد ۱۰ سال دیگر زیاد می شود/ مضیقه ازدواج برای دختران متولد ۵۰ و ۶۰

یک جمعیت شناس معتقد است که ۱۰ سال آینده پسران متولد دهه ۷۰ با بحران ازدواج مواجه می شوند چون هم از طرفی به خاطر کاهش باروری تعداد دختران کم شده و از طرفی دختران تمایل کمتری به ازدواج دارند.