زهرا تالانی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۷ مهر ۱۳۹۴

یک جمعیت شناس: تعداد پسران مجرد ۱۰ سال دیگر زیاد می شود/ مضیقه ازدواج برای دختران متولد ۵۰ و ۶۰

یک جمعیت شناس معتقد است که ۱۰ سال آینده پسران متولد دهه ۷۰ با بحران ازدواج مواجه می شوند چون هم از طرفی به خاطر کاهش باروری تعداد دختران کم شده و از طرفی دختران تمایل کمتری به ازدواج دارند.