رضا بوستانی

مجموع امتیاز كل: 13
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 13 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۳ آبان ۱۳۹۵
کارشناس بانکی:

استقلال بانک مرکزی، نیاز امروز کشور است

بوستانی، کارشناس بانکی: بررسی ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نشان می‌دهد که همچنان دولتی‌ها و وزرا پرچمدار سیاستگذاری پولی در کشور هستند و صحبت از استقلال بانک مرکزی، آن طور که در کشورهای دیگر مرسوم است، در ایران ممکن نیست.