رضا بوستانی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۲ آبا ۱۳۹۵
کارشناس بانکی:

استقلال بانک مرکزی، نیاز امروز کشور است

بوستانی، کارشناس بانکی: بررسی ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نشان می‌دهد که همچنان دولتی‌ها و وزرا پرچمدار سیاستگذاری پولی در کشور هستند و صحبت از استقلال بانک مرکزی، آن طور که در کشورهای دیگر مرسوم است، در ایران ممکن نیست.