رسول پیرو

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳۰ شهر ۱۳۹۳

ریشه اصلی مشکلات صنعت پروفیل UPVC کشور

هرچند کاهش غیرموجه و غیرقانونی عوارض گمرکی واردات پروفیل UPVC به ۱۵ درصد در ماه های اخیر، مشکلات این صنعت کشور را تشدیده کرده اما شیوه نادرست توسعه صنعت پروفیل UPVC و زنجیره های تکمیل کننده آن در سالیان گذشته عامل اصلی مشکلات است.