دکتر عظیم محبی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۳ آبا ۱۳۹۴

چالش ها و راهکار ها در استقرار هدایت تحصیلی دوره اول متوسطه

براساس راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدایت تحصیلی صرفاً تکمیل فرم انتخاب رشته نیست بلکه یک فرآیند است.جریانی است که باید به شکل علمی با مشارکت مدیران ، اولیاء، معلمان و مشاوران از دوره ابتدایی مدیریت شود.درعین حال مقوله هدایت تحصیلی و شغلی با ابعاد مختلف به ویژه سیاست های حاکم بر اشتغال و نیاز های اساسی مشاغل در کشور نیز ارتباط دارند