دکتر داوود سوری

مجموع امتیاز كل: 13
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 13 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱۹ دی ۱۳۹۵
کارشناس بانکی:

بانک مرکزی باید به صورت غیردستوری به کنترل نرخ سود بپردازد

سوری، کارشناس بانکی: شکــی نیست که کاهش نرخ سود یکی از بایدهــای اقتصاد کشور ما است، اما سوال اصلــی چگونه کاهش یافتن آن است. این سوال است که به تفکــر و تدبیــر نیاز دارد و ارزش دارد که در مــورد آن قلم زد و کاغــذ سیاه کرد. به‌طور مشخص بانک‌های تجــاری، نهــادهای خیــریه نیستند که حتــی به قیمت درافتــادن با نهــاد ناظــر و کاهش سهــم صاحبان سرمایــه اصرار به پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران داشته باشند. اگــر سود بیشتــری به سپرده‌گذاران می‌پردازنــد به سپرده و نقدینگــی برای به تعویق انداختــن مشکلات کنــونی خود نیاز دارنــد و این نیــاز از یکسو به حیات آنهــا وابسته است./ باید بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر به صورت غیر دستوری به کاهش نرخ سود مبادرت ورزد./