داود رضوی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۲ تیر ۱۳۹۳

مهمترین ایرادات وارده به طرح تحول نظام سلامت چیست؟

موضوعاتی مانند افزایش مصرف و القای هزینه اضافی به سیستم بهداشت و درمان، افزایش توقعات از سیستم و نادیده گرفتن نیازهای کارکنان، از مهمترین انتقادات کارشناسان از طرح تحول نظام سلامت می باشد.

۱۹ تیر ۱۳۹۳

آیا خصوصی سازی ارائه خدمت درمانی در کشور سیاست درستی است ؟

سابقه ناتوانی وزارت بهداشت در کنترل بخش خصوصی و آشفته بازاری که در بخش خصوصی کشور ایجاد شده، حتی تصور گسترش بخش خصوصی و سپردن سلامت مردم به دست نگاه اقتصادی و سود محور حاکم بر این بخش را غیر منطقی می کند.