داود داداشی چوان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۷ شهر ۱۳۹۴
پیرو برگزاری اولین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی

اولویت بذور آبی بر دیم، اشتباه راهبردی موسسه اصلاح بذر

برخلاف جایگاه بسیار مهم کشاورزی دیم در تأمین امنیت غذایی کشور و رسیدن به خودکفایی، اهمیت و ضرورت این مسئله در تحقیقات به نژادی کمتر دیده شده است.