داود داداشی چوان

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۶ شهریور ۱۳۹۴
پیرو برگزاری اولین جشنواره معرفی ارقام زراعی و باغی

اولویت بذور آبی بر دیم، اشتباه راهبردی موسسه اصلاح بذر

برخلاف جایگاه بسیار مهم کشاورزی دیم در تأمین امنیت غذایی کشور و رسیدن به خودکفایی، اهمیت و ضرورت این مسئله در تحقیقات به نژادی کمتر دیده شده است.