حمید مهدیان

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱ آبا ۱۳۹۵

مدیرکل دفتر اقدامات و راهبردهای ستاد نقشه جامع علمی کشور احکام لایحه برنامه ششم از منظر علم و فناوری را بررسی کرد

مدیرکل دفتر اقدامات و راهبردهای ستاد نقشه جامع علمی کشور، احکام لایحه برنامه ششم از منظر علم و فناوری را بررسی کرد.