حمید مهدیان

مجموع امتیاز كل: 13
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 13 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲ آبان ۱۳۹۵

مدیرکل دفتر اقدامات و راهبردهای ستاد نقشه جامع علمی کشور احکام لایحه برنامه ششم از منظر علم و فناوری را بررسی کرد

مدیرکل دفتر اقدامات و راهبردهای ستاد نقشه جامع علمی کشور، احکام لایحه برنامه ششم از منظر علم و فناوری را بررسی کرد.