حمیده وحیدی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۰ شهر ۱۳۹۴
دکتر حسنی در نشست تربیت کارشناس جمعیت هشدار داد؛

جمعیت سالخورده خطر آینده

جمعیت یکی از مهم‌ترین عوامل برای افزایش قدرت کشورها از دیرباز بوده است و حتی در تعریف عوامل قدرت نیز جمعیت یکی از عوامل معرفی می‌شد، اما امروزه جمعیت به خودی خود نمی‌تواند عاملی برای برتری قدرت در کشوری باشد، بلکه جمعیت آموزش‌دیده، تربیت‌یافته و جمعیتی که امکان لازم برای رشد و توسعه داشته باشد، می‌تواند نشان‌دهنده قدرت باشد.