حسین علوی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۹ دی ۱۳۹۳
مساعدت با دولت

استقراض از صندوق توسعه ملی بجای کاهش سهم صندوق از فروش نفت

همانطور که مرکز پژوهشهای مجلس (نکات مهم و محورهای تصمیم گیری در بودجه ۱۳۹۴، صفحه ۹) پیشنهاد داده است، مجلس می تواند اجازه استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را برای سال ۹۳ فراهم آورد تا هم منویات مقام معظم رهبری رعایت شود و هم نیازهای بودجه ای موقت دولت برطرف شود و همچنین از هدررفت منابع صندوق توسعه ملی برای هزینه های دولت جلوگیری شود.