حسین شمالی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۷ مهر ۱۳۹۳

بیمه‌های سلامت کارآمد، حلقه‌‌ی مفقوده نظام سلامت

اگر مسئولیت خرید خدمت را به وکالت از مردم به بیمه واگذار شود، بیمه با ابزارهای مختلفی ازجمله پزشک خانواده، راهنمای بالینی و ایجاد فضای شفاف و حذف رابطه مالی بین بیمار و پزشک با ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، تلاش می‌کند تا در راستای منافع خود از تجویز خدمات غیرضروری و درمان‌های القایی جلوگیری کند.