حسین حقگو

مجموع امتیاز كل: 13
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 13 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۷ مرداد ۱۳۹۶

هزینه هر شغل صنعتی طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۴ حدود ۲۴۰ میلیون تومان است

۲۵۴ هزار شغل، سهم صنعت، معدن و بازرگانی از برنامه اشتغال ۹۷۰ هزار شغلی است که قرار است در سال ۹۶ در کشور ایجاد شود. این رقم حدود ۴۰ درصد اشتغال هدف‌گذاری شده برای بخش‌های اقتصادی (۶۵۱هزار شغل) است.