حسین حقگو

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۷ مرد ۱۳۹۶

هزینه هر شغل صنعتی طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۴ حدود ۲۴۰ میلیون تومان است

۲۵۴ هزار شغل، سهم صنعت، معدن و بازرگانی از برنامه اشتغال ۹۷۰ هزار شغلی است که قرار است در سال ۹۶ در کشور ایجاد شود. این رقم حدود ۴۰ درصد اشتغال هدف‌گذاری شده برای بخش‌های اقتصادی (۶۵۱هزار شغل) است.