حسين بردبار

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۳ شهر ۱۳۹۳

زمان برای پیمان‌پولی میان ايران، روسیه و چین مناسب است

ايجاد يک پيمان پولي دوجانبه يا حتي سه جانبه ميان ايران، روسيه و چين بي ترديد به پيشبرد راهبرد اقتصادي اين دو کشور در رقابت با آمريکا و غرب کمک موثري خواهد کرد همچنان که به عنوان برگ برنده اي در رفع تحريم هاي ظالمانه غرب عليه ايران نيز خواهد بود.