حسن کمالی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۵ آذر ۱۳۹۴

تجمیع بیمه‌های سلامت به سود کیست؟

کمتر از ۵ ماه به پایان قانون برنامه پنج ساله‌ی پنجم توسعه مانده است. قانونی که به عقیده کارشناسان در حوزه‌ی سلامت مترقی بوده و اجرایی شدن آن تحول واقعی در نظام سلامت را رقم می‌زند.