حسن خوشپور

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۳۰ بهم ۱۳۹۵
مدیر سابق امور بنگاه‌های سازمان برنامه و بودجه:

کارگروه اقدام مالی یک نهاد سیاست‌گذار است

خوشپور، مدیر سابق امور بنگاهها و خصوصی سازی سازمان برنامه و بودجه: کارگروه اقدام مالی یک نهاد سیاست‌گذار است و به تدوین استانداردها و ابلاغ توصیه‌ها و سیاست‌ها می‌پردازد. به‌رغم آنکه جهت‌گیری‌ها و اهداف سیاسی بر تنظیم استانداردها و توصیه‌ها بسیار موثر است، ولی معیارهای صرفا فنی و تخصصی در دستور کار آن قرار دارد. کارگروه نیازمند دستیابی به اطلاعات محرمانه اعضا یا کشورهای مخاطب نیست و برای عضو جدید هم فرش قرمز پهن نمی‌کند ولی به دلیل تعامل اکثر کشورها با آن و نفوذ کشورهای توسعه‌یافته و موثر در اقتصاد و تجارت جهانی در آن، پذیرش توصیه‌ها و رعایت استانداردهای تولید شده از سوی کارگروه اقدام مالی برای اکثر کشورها،الزام آورشده است.