جواد کی پور

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۸ آذر ۱۳۹۳

راهکارهای تسهیل فروش محصولات تولیدی از گازهای همراه نفت

به نظر می رسد امکان اینکه مسئولان وزارت نفت برای حل مسئله گاز همراه نفت شرایط ساده تری را برای ورود بخش غیردولتی به این عرصه فراهم کنند، وجود دارد و حذف و کاهش تعداد نهادهای دولتی که سرمایه گذاران بایستی با آنها در این طرح تعامل کنند، می تواند گامی مهم در این راستا باشد.

۴ آذر ۱۳۹۳

چالش‌های دریافت مجوزهای تولید در مزایده گازهای همراه نفت

تأمل در شرایط اعلام شده توسط وزارت نفت در مزایده گازهای همراه نفت نشان می دهد که سرمایه گذاران بخش غیردولتی باید علاوه بر در نظر داشتن ملاحظات اقتصادی، نیم نگاهی نیز به جنبه‌های غیر اقتصادی کسب و کار خود مانند کسب مجوزهای زیست محیطی، محدودیت زمان و تامین زمین داشته باشند.

۱۲ شهر ۱۳۹۳

الزامات قیمت گذاری گازهای همراه نفت تحویلی به بخش غیردولتی

پیروی قیمت از یک الگوی ثابت و نه لزوماً مقدار ثابت، تنوع قیمت گذاری با توجه به نیازهای فرآوری بر روی گازهای همراه و تأمین اطلاعات دقیق و صحیح و با شرایط برابر برای همگان، مهم ترین الزامات در قیمت گذاری گازهای همراه نفت به شمار می رود.

۳ شهر ۱۳۹۳

ضرورت انجام نیازسنجی در بهره برداری از گازهای همراه نفت

مناسب است وزارت نفت علاوه بر قیمت گذاری مناسب برای گازهای همراه نفت به عنوان خوراک، نگاه دقیق تری به قیمت گذاری محصولات مانند برق تولید شده داشته باشد تا شرایط جذاب سرمایه گذاری برای بخش غیردولتی بیش از گذشته فراهم آید.