جواد پرویزی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۳ اسفند ۱۳۹۷

بررسی تجارب کشورهای آمریکا، برزیل و روسیه در خصوص حکمرانی انرژی

: حل مشکلات موجود در خصوص حکمرانی انرژی در کشور مستلزم بررسی تجارب کشورهای مختلف در این خصوص است. در این راستا تجربه دو کشور آمریکا و برزیل به عنوان نمونه های موفق و کشور روسیه به عنوان نمونه ناموفق در این حوزه بررسی شده است.

۱۸ آذر ۱۳۹۷
تشکیل وزارت انرژی-3

تقویت شورای عالی انرژی، الزامی برای دوره گذار تا تشکیل وزارت انرژی

با توجه به مشکلات مربوط به مدیریت انرژی در کشور و عدم امکان تشکیل وزارت انرژی،  منطقی ترین و کم‌هزینه ترین راهکار در دوره گذار، تقویت شورای عالی انرژی است.

۱۴ آذر ۱۳۹۷
لزوم تشکیل وزارت انرژی-2

آیا تشکیل شورای عالی انرژی، تأثیری در رفع  مشکلات مدیریت انرژی در کشور  گذاشته است؟

لزوم  متمرکز‌نمودن تصمیم گیری و هماهنگی مدیریت امور مربوط به انرژی سبب شده است که همواره  سیاستمداران به فکر ایجاد نهادی برای این مهم باشند. تشکیل شورای عالی انرژی در این راستا بوده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این شورا به دلیل ضعف عملکردی نتوانسته است  موفقیت چشمگیری داشته باشد.

۲۹ آبان ۱۳۹۷
تشکیل وزارت انرژی -1

چرا باید وزارت انرژی تشکیل شود؟

ساختار اجرایی کشور نشان می‌دهد که سیستم متمرکز و یکپارچه ای برای مدیریت انرژی وجود ندارد. وجود نقش‌های تصدی‌گری و ساختارهای غیرمرتبط با مدیریت انرژی، تعارض میان تکالیف قانونی و سهم وزارت خانه های نفت و نیرو در بازار انرژی کشور از جمله مشکلات مهم مدیریت انرژی در کشور است.