جواد غیاثی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۳ آذر ۱۳۹۴

صف‌آرایی بزرگ بر سر قطع رانت پتروشیمی

شاید دست به دست شدن موضوع قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها و فرار نهادها از تعیین نرخ خوراک به خاطر صف‌آرایی و فشار صاحبان رانت (دولتی،خصوصی یا خصولتی) در برابر تصمیم‌گیران است.