جواد غیاثی

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲۲ آذر ۱۳۹۴

صف‌آرایی بزرگ بر سر قطع رانت پتروشیمی

شاید دست به دست شدن موضوع قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها و فرار نهادها از تعیین نرخ خوراک به خاطر صف‌آرایی و فشار صاحبان رانت (دولتی،خصوصی یا خصولتی) در برابر تصمیم‌گیران است.