جعفر ابراهیمی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۰ مهر ۱۳۹۵

پایین آمدن کیفیت آموزشی با توجه به تدریس نیروهای غیر متخصص

یادداشت// در یکی از بخشنامه‌ها آمده است که معاون مدرسه موظف است در طول هفته ۶ ساعت درس مرتبط را تدریس کند. در مواردی دروسی به معلمان غیرمرتبط و همچنین به معاونین سپرده‌شده است تا دولت برای تامین نیروی انسانی متخصص دچار هزینه نشود./ آن چیز که در این میان قربانی می‌شود حق برخورداری کودکان از یک آموزش باکیفیت و مطلوب است. به همان اندازه که این کیفیت در مدارس دولتی نادیده گرفته می‌شود در برخی مدارس پولی از هیئت‌امنایی تا غیرانتفاعی، فرادستان می‌کوشند شکل مطلوبی از آموزش را مدل‌سازی کند و به مدد رسانه‌های رنگارنگ بحث آموزش عمومی و رایگان را به محاق ببرند.