تیمور رحمانی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲۰ شهر ۱۳۹۵
استاد دانشگاه:

شواهد حکایت از احتمال بسیار افزایش نرخ تورم و به احتمال زیاد عدم تک رقمی شدن آن برای کل سال دارد

رحمانی، استاد دانشگاه: تورم اگر کنترل شود، به معنی حذف بسیاری از عدم اطمینان‌ها و زمینه‌چینی برای تصمیمات بلندمدت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و حتی مدیریت مخارج و درآمدهای دولت و بدهی‌های دولت است که مقوم رشد اقتصادی بلندمدت هستند./ تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی توسط سیاستگذار پولی، معکوس شدن کاهش انتظارات تورمی و نشانه‌هایی جدی از فشار برای افزایش نرخ ارز و انتظار کنار گذاشتن رویه سیاست مالی و پولی انقباضی از علل افزایش نرخ تورم است.