بهبود سعیدی کیا

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۲ آذر ۱۳۹۳

۲۷ گام تا اقتصاد مقاومتی/ از تقویت اقتصاد داخل تا حضور در سازمان‌های جهانی

اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد متکی بر مردم درون‌گرا توجه به ساختار‌های داخلی و برون‌نگر که ۲۷ جنبه آن شمرده شده است.