بهبود سعیدی کیا

مجموع امتیاز كل: 12
مجموع امتیاز فصل جاری: 0
میانگین امتیاز كل: 12 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۲ آذر ۱۳۹۳

۲۷ گام تا اقتصاد مقاومتی/ از تقویت اقتصاد داخل تا حضور در سازمان‌های جهانی

اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد متکی بر مردم درون‌گرا توجه به ساختار‌های داخلی و برون‌نگر که ۲۷ جنبه آن شمرده شده است.