ایمان کرمی دره نارنجی

مجموع امتیاز كل: 11
مجموع امتیاز فصل جاری: 11
میانگین امتیاز كل: 11 از 30
تعداد مطالب: 1
حوزه‌های فعالیت:

۱ مرداد ۱۳۹۶

جمعیت بالا، بستری برای اقتدار اقتصادی کشور

ایران از جمله کشورهای در حال توسعه است که برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده نیاز به نیروی کار عظیم دارد اما روند رشد جمعیت با این سیاستگذاری‌ها هماهنگ نیست؛ بنابراین نیاز است که سیاستگذاری‌ خانواده به سمت تسهیل فرزندآوری هدایت شود.