امین رضایی

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۱۶ آذر ۱۳۹۴

بانک ها در مقابل دولت و کاهش تورم

پس از اینکه دولت یازدهم بسته دوم خروج از رکود خود را ارائه کرد، بعضی کارشناسان و اساتید اقتصادی این بسته و سیاست های آن را مخالف با هدف دولت در کاهش تورم بیان کردند. ایشان اظهار داشتند که به سبب افزایش نقدینگی و انبساط پولی‌ای که از طریق اجرای این بسته رخ خواهد داد، روند کاهش تورم متوقف شده و دوباره این مسیر صعودی خواهد شد.