اسماعیل طالبی

مجموع امتیاز كل: 26
مجموع امتیاز فصل جاری: 26
میانگین امتیاز كل: 13 از 30
تعداد مطالب: 2
حوزه‌های فعالیت:

۲۴ دی ۱۳۹۶
بررسی سیاست‌های آلمان در قبال اعضای هیئت علمی/2

مسیر دستیابی به کرسی استادی؛ پر زحمت و در عین‌حال متنوع

برای دستیابی به کرسی استادی در آلمان مسیرهای متفاوتی وجود دارد. مسیرهایی که در عین تفاوت و تنوع، مسیرهای پرزحمتی هستند و این تفاوت علایق اشخاص و تنوع نیازهای دانشگاه است که تنوع این مسیرها را توجیه می‌کند.

۶ دی ۱۳۹۶
بررسی سیاست‌های کشور آلمان در قبال اعضای هیئت علمی/1

تحقق اهداف کلان هم‎زمان با آزادی علمی؛ اساس سیاست‌گذاری دانشگاه

در سیستم آموزش عالی آلمان، اختیارات دولت به‌تدریج از بالا به پایین تفویض می‌شود و در عوض پاسخگویی این اختیارات مطالبه می‌شود. درواقع می‌توان اساس سیاستگذاری دولتی اعضای هیئت علمی در آلمان را در تشکیل مفهوم دوتایی و متناسب “اختیار-پاسخگویی” یا “آزادی آکادمیک-کنترل خروجی‌محور”، دانست.