احمد مجتهد

مجموع امتیاز فصل جاری:
میانگین امتیاز كل: از 30
تعداد مطالب:
مجموع امتیاز كل:
حوزه‌های فعالیت:

۸ دی ۱۳۹۵
کارشناس بانکی:

تفاوتهای آماری تورم مرکز آمار و بانک مرکزی ناشی از تفاوت‌های شکلی در نمونه‌گیری‌ها، سال پایه است

مجتهد، کارشناس بانکی: تفاوت‌های شکلی در نمونه‌گیری‌ها، سال پایه و مسائلی از این دست، عامل اصلی است که به این اختلاف انجامیده است. مرکز آمار ایران، آمار مناطق شهری و روستایی را می‌گیرد، در حالی که بانک مرکزی نمونه‌گیری‌های خود را تنها در مناطق شهری انجام می‌دهد.