۱۶ مهر ۱۳۹۷
کاهش وابستگی کشاورزان در تامین نهاده‌ها

کاهش هزینه‌های تولیدی کشاورزان با کشاورزی تلفیقی (IFS)

با توجه به آنکه در کشاورزی تلفیقی می‌توان بخش قابل توجهی از نهاده‌ها را از درون مزرعه تامین کرد، هزینه‌های جاری کشاورزان در این مدل نسبت به کشاورزی تک‌محصولی که وابسته به بیرون از مزرعه است کاهش پیدا می‌کند و ضمن این که آسیب‌پذیری کشاورزان نسبت به تکانه‌های بازار نهاده‌ها را کم می‌کند، به بهبود سطح درآمد آنان می‌انجامد.

۳ مهر ۱۳۹۷
مقاوم‌سازی کشاورزان در برابر تکانه‌های بازار

کاهش ریسک بازار محصولات کشاورزی با زراعت تلفیقی (IFS)

از جمله مزایای کشاورزی تلفیقی نسبت به کشاورزی تک‌محصولی، افزایش قدرت مانور کشاورزان در بازار و کاهش ریسک فروش محصول است که با تنوع تولیدات و ایجاد امکان فروش در زمان آینده مانع از تاثیرگذاری اُفت قیمت‌ها بر محصول کشاورزان می‌شود که این امر موجب حفظ و افزایش درآمد آنان می‌شود.

۲۱ شهریور ۱۳۹۷
تحقق افزایش درآمد کشاورزان

ارتقاء سطح رفاه کشاورزان با کشاورزی تلفیقی

کشاورزی تلفیقی با ویژگی‌های منحصر به فردی که نسبت به کشاورزی تک‌محصولی دارد منجر به افزایش درآمد کشاورزان می‌شود چرا که با تکمیل زنجیره ارزش درون مزرعه، ارتقا بهره‌وری منابع تولید و ظرفیت‌افزایی با تنوع واحدهای تولیدی منجر به جذب حاشیه سود بازار به نفع کشاورزان می‌شود.

۱۳ شهریور ۱۳۹۷
تحقق بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی با کشاورزی تلفیقی

کشاورزی تلفیقی راهکار اقتصادی‌تر کردن کشاورزی ایران

کشاورزی تک‌محصولی و فشرده یکی از عوامل درآمد پایین و ضرر مالی کشاورزان است. در این وضعیت، کشاورزی تلفیقی با هدف قرار دادن معیشت و اقتصاد زندگی کشاورزان می‌تواند راه‌گشای جدی کشاورزی کشور باشد.