۲۶ شهریور ۱۳۹۷
کار مهم بر زمین مانده:

بحرانی‌ترین سفره‌های آب زیرزمینی کشور کدم‌اند؟

برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، در بسیاری از دشت‌های کشور شرایط نگران‌کننده‌ای به وجود آورده است، در این شرایط لازم است که بحرانی‌ترین دشت‌های کشور شناسایی شده و اولویت آن‌ها برای انجام اقدامات پیشگیرانه مشخص شود. اقدام مهمی که تاکنون صورت نگرفته است.