• صفحه اول
  • وزیر تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی
۲۰ شهر ۱۳۹۶

ربیعی: نیاز به ۷۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری برای افزایش مهارت و سواد داریم

وزیر تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی با اشاره به نیاز کشور به ۷۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری به منظور افزایش مهارت و سواد ،گفت : تکنولوژی در حال تغییر است و در زندگی افراد کاربرد دارد؛ بنابراین باید از آن برای آموزش برتر استفاده شود.