۲۹ آذر ۱۳۹۶

ارمنستان در مرز با ایران منطقه آزاد اقتصادی افتتاح کرد

ارمنستان منطقه آزاد اقتصادی جدیدی را در شهر جنوبی مغری در مرز با ایران افتتاح کرد.

۳ شهریور ۱۳۹۵

ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در مرز ایران و ارمنستان

نخست وزیر ارمنستان از ایجاد یک منطقه آزاد اقتصادی در مرز ایران و ارمنستان خبر داد.