۳ بهمن ۱۳۹۴

کامیابی از میوه‌های شیرین پایداری

دولت منظم شده است و برای سامان دادن به اقتصاد می‌داند که در دوران پساتحریم چه کارهایی را مسبب شود. لازم است تا همان همدلی و همیاری که در جریان هسته‌ای وجود داشت از این به بعد هم تداوم یابد. در سایه اتفاق و همدلی کارهای مهمی می‌توانیم انجام دهیم و قدم‌های بزرگی می‌توانیم برداریم. شرطش احساس مسئولیت ملی است و این‌که آحاد جامعه بخصوص جوانان از جان و دل مایه بگذارند و دینشان را به وطنشان ادا کنند.

۹ دی ۱۳۹۴
معاون وزیر راه و شهرسازی:

ساختار بدنه بودجه ریزی کشور در برابر ایده های جدید مقاومت می کند

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل نیازمند قوانین و مقررات تأمین منابع مالی جدیدی است٬ گفت: ساختار بدنه بودجه ریزی کشور در برابر ایده های جدید مقاومت می کند.