۲۳ تیر ۱۳۹۳

ورود بانک ها به معاملات اموال غیر منقول ، مطلقا ممنوع!

بر طبق قانون پولي و بانکي و قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها حق ورود به معاملات غیرمنقول را ندارند و تفسیر صورت گرفته از قائل شدن حق برای بانک ها برای ورود به معاملات غیرمنقول بر طبق قوانین تفسیر غلطی است.