• صفحه اول
  • مشاور اول رئیس جمهور در امور آب و کشاورزی
۱ آبا ۱۳۹۵
کلانتری:

میزان آب مصرفی هندوانه قابل قیاس با گندم نیست

مشاور اول رئیس جمهور در امور آب و کشاورزی گفت: با وجود تصورات عموم افراد مبنی بر آب بر بودن هندوانه و عدم صرفه اقتصادی صادرات این محصول، این امر صحت ندارد.