۱۶ فروردین ۱۳۹۶

فرهادی: جهت‌گیری‌ دانشگاه‌ها به سمت رشته‌های کاربردی است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: جهت‌گیری‌ها به سمت رشته‌های کاربردی است تا دانشگاه‌ها بتوانند مأموریت‌گرا باشند.

۸ آذر ۱۳۹۳

فرهادی: دانشگاه ها باید به مراکز کارآفرین تبدیل شوند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که باید نسل سوم دانشگاه ها را دنبال کنیم، گفت: نسل سوم دانشگاه ها به مراکز کارآفرین و تولید ثروت تبدیل خواهند شد که منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی است.