• صفحه اول
  • مدیر عامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم گذار
۱۳ آبا ۱۳۹۵

تحول دوباره صادرات با خرید تضمینی تخم مرغ از دید مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم گذار

مدیر عامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم گذار گفت: ایجاد پایانه صادراتی و خرید تضمینی تخم مرغ منجر به افزایش دو برابری صادرات به بازارهای هدف شد.