• صفحه اول
  • مدیر ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی تهران
۲۲ ارد ۱۳۹۶
مدیر ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی تهران:

طرح مدرسه در مزرعه رهیافتی به سوی کشاورزی پایدار است

هاشمی، مدیر ترویج کشاورزی جهاد کشاورزی تهران: طرح مدرسه در مزرعه از جمله رهیافت‌های ترویج کشاورزی در راستای کمک به پایداری نظام‌های زراعی، مدیریت پایدار منابع در بخش کشاورزی برای ایجاد امنیت غذایی و امرار معاش پایدار است. با توجه به اهمیت این موضوع نظام ترویج و آموزش کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با بخش های اجرایی، کاربران و کشاورزان می تواند با تبادل اطلاعات مفید و به روز از رهیافت های جدی جهت اصلاح الگوی مصرف کودهای شیمیایی و خطرناک در جهت حفظ محیط زیست باشد.مدرسه در مزرعه این فرصت را برای گروه‌های کشاورز فراهم می‌کند تا در مورد شیوه کشاورزی پایدار آشنا شوند.