• صفحه اول
  • مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی
۳۰ فرو ۱۳۹۶
با درخواست وزارت جهاد کشاورزی؛

حق‌آبه کشاورزی به صورت حجمی تخصیص می‌یابد

سرافرازی، مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی: تا پایان سال جاری، حق‌آبه بخش کشاورزی به صورت حجمی تخصیص می‌یابد. تا پایان سال، تحویل آب از ۲۵ سد به صورت حجمی به پایان می‌رسد و به تدریج برای سایر سدهای کشور نیز این برنامه را پیگیری خواهیم کرد. وزارت جهاد کشاورزی روی نظام‌های بهره‌برداری برای دریافت حجمی آب، اقدامات مناسبی انجام داده است و تشکل‌هایی که باید حق‌آبه تخصیص یافته از سدها را تحویل بگیرد، سازماندهی کرده است. برای آب‌های زیرزمینی، بحث تعادل بخشی در دست اجرا است.

۱۷ مهر ۱۳۹۵

۹۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در برنامه ششم توسعه تجهیز و نوسازی می شود

مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی گفت: تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در برنامه ششم توسعه در سطح ۹۵۰ هزار هکتار پیش بینی شده است.