• صفحه اول
  • مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهركهای صنعتی
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
مدیرعامل سازمان صنایع كوچك وشهرك های صنعتی ایران:

زمینه حضور واحدهای صنایع کوچک در فرابورس فراهم شود

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: شرکت شهرک های صنعتی استان ها با پایش و شناسایی شایستگی و قابلیت های صنایع کوچک و متوسط، زمینه لازم را برای حضور واحدهای صنعتی توانمند در فرابورس فراهم کنند.

۲۶ فروردین ۱۳۹۵

امسال ۱۹۰ هزار فرصت شغلی در صنایع کوچک ایجاد می شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی گفت: مطابق برنامه ریزی های انجام شده از سوی این سازمان، امسال ۱۹۰ هزار اشتغال جدید در کشور ایجاد می شود.