۲۵ آبان ۱۳۹۳

احیای سازمان مدیریت؛ آغاز فرآیند نوین مدیریت و برنامه‌ریزی در کشور

جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی با مصوبه شورای عالی اداری که برخی از واژه “احیا” برای آن هم استفاده می کنند، آغاز یک مرحله از فرآیند نوین مدیریت و برنامه ریزی در کل کشور است.

۶ آبان ۱۳۹۳

جزییات جدید دستورالعمل استخدام در دستگاه های دولتی اعلام شد

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری عهده دار برگزاری آزمون استخدامی است وهر سال در دو مقطع ۶ ماهه در اردیبهشت و آبان این آزمون را برگزار می کند.