۲۸ تیر ۱۳۹۶
در گفتگو با عیارآنلاین عنوان شد:

نباید بر اساس آزمون‌وخطا به مسئله تفکیک وزارتخانه‌ها ورود کنیم

بهرام نیا پیرامون لایحه تفکیک گفت: برسی این لایحه یک تیم کارشناسی قوی نیاز دارد. این طرح باید توسط صاحب‌نظران پخته می‌شد و بعد از آن به مجلس شورای اسلامی برای بررسی می‌آمد.

۱۰ تیر ۱۳۹۶
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین:

احیاء وزارت بازرگانی منجر به دوگانگی در مدیریت تولید و بازرگانی می‌شود

اکبری گفت: منطقی‌ترین اقدام در مدیریت صحیح تولید و بازرگانی این است متولی بخش تولید، متولی مصرف و بازرگانی هم باشد. اینکه یک دستگاه تولیدکننده باشد و دستگاه دیگر بخواهد کار بازرگانی و تنظیم بازار انجام دهد قطعاً دوگانگی ایجاد خواهد کرد.

۱۰ تیر ۱۳۹۶
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین:

احیای وزارت بازرگانی قطعا در آینده اثرات سوء خواهد داشت

نوری دپیرامون اثرات مثبت ادغام وزارتخانه‌های صنعت‌، معدن و تجارت گفت: قانون انتزاع یکی از ثمرات این ادغام بود که وظیفه بازرگانی بخش کشاورزی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی گذاشت و ازجمله قوانین کارآمد در عرصه مدیرت تولید و بازرگانی بود.

۱۰ تیر ۱۳۹۶
عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با عیارآنلاین، عنوان کرد:

تعارض در پاسخگویی و لطمه به تولید داخل نتیجه احیاء وزارت بازرگانی

اکبری در خصوص لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت گفت: کار تجارت و بازرگانی هریک از بخش‌های اقتصادی دولت باید لزوماً در درون آن بخش یا مجموعه باشد که در غیر این صورت تعارضاتی در پاسخگویی ایجاد خواهد شد که نتیجه آن لطمه به تولید داخل است.

۱۰ تیر ۱۳۹۶
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با عیارآنلاین، عنوان کرد:

خودکفایی در برخی محصولات نتیجه تمرکز اختیارات بخش کشاورزی

ابراهیمی با بیان اینکه خودکفایی نسبی در برخی محصولات نتیجه قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی است، گفت: وزارت بازرگانی اگر دوباره احیا شود و بخواهد مسئولیت بازرگانی را بر عهده بگیرد، مدیریت دوگانه احیا خواهد شد و نتیجه آن واردات است.

۱۰ تیر ۱۳۹۶
عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با عیارآنلاین:

مدیریت تولید و بازرگانی نیازمند یک مجوعه تصمیم‌گیر واحد است

کیخا پیرامون لایحه تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن وتجارت گفت: آنچه که مسلم است، زمانی موفقیت ایجاد خواهد شد که مدیریت تولید و بازرگانی هر حوزه اقتصادی در اختیار و تحت نظارت متولیان همان حوزه باشد.