۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
رئیس سازمان دامپزشکی کشور:

رتبه ۷ ایران در تولید گوشت در جهان

رئیس سازمان دامپزشکی کشور برزیل با داشتن ۲۰۰ میلیون راس گاو یک ششم ایران دانشکده دامپزشکی دارد.