۱۲ مهر ۱۳۹۳
بررسی وضعیت منابع آب در برنامه ثریا

سر سیاست گذاران کشور به سنگ سدها خورد، اما مسیرشان تغییر نکرد

تصور ما این است که آب ما یک متولی دارد و آن وزارت نیرو است و بقیه باید بروند دنبال کار خودشان؛ ما بجای اینکه صنعت را ببریم مکان هایی که آب است آب را میاوریم مکان هایی که صنعت است. آیا تا این حد باید نگاه و سیاست های ما اشتباه باشد تا اینگونه به چالش بخوریم؟