۱۸ مهر ۱۳۹۶

اتصال ریلی به عراق از رویا تا واقعیت

حجم مسافران بین دو کشور ایران و عراق ظرف چند سال اخیر رشد بسیار زیادی داشته است. مسأله‌ای که در کنار تحکیم روابط تجاری با عراق به عنوان دومین شریک اقتصادی ایران، لزوم ایجاد بسترهای مناسب برای اتصال ریلی ایران به عراق را می‌رساند.