۲۲ مرد ۱۳۹۵

سرانه بیابان در ایران دو برابر میانگین جهانی است

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: سطح بیابان های موجود در کشور ما به سبب قرار گرفتن روی کمربند خشک جهانی دوبرابر سرانه جهانی است.